Mốc bảo dưỡng MG5

Kilometer 1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
Kiểm tra
Dầu động cơ
Lọc dầu động cơ
Lọc gió động cơ
Lọc gió điều hòa
Bugi
Lọc nhiên liệu
Dầu phanh
Dầu hộp số
Nước làm mát

Mốc bảo dưỡng MG ZS

Kilometer 1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
Kiểm tra
Dầu động cơ
Lọc dầu động cơ
Lọc gió động cơ
Lọc gió điều hòa
Bugi
Lọc nhiên liệu
Dầu phanh
Dầu hộp số
Nước làm mát